Υπενθυμίζεται ότι η 1η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2019.  Δεν μπορεί κάποιος φοιτητής να εξεταστεί σε διαφορετική μέρα και ώρα από την προγραμματισμένη.

Καλείστε να προσέλθετε αυστηρά αλφαβητικά με βάση το επώνυμο σας όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Η εξέταση θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο 10, 5ος όροφος, κτήριο ΜΘΕ και θα έχει διάρκεια μίας (1) ώρας .

 • Α- ΘΩΜ 12:00 – 13:00
 • ΙΝΤ – ΜΑΥ 13:00 – 14:00
 • ΜΕΙ – ΡΑΜ 14:00 – 15:00
 • ΡΑΥ – Ω 15:00 – 16:00

Ο βαθμός της Α προόδου λαμβάνει το 40% της τελικής βαθμολογίας μεταξύ των δύο προόδων (Β πρόοδος: 60%) και η συμμετοχή σε αυτήν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των φοιτητών και στη Β πρόοδο.

Η  ύλη για την 1η πρόοδο του μαθήματος αφορά τις παρακάτω 16 ερωτήσεις που καλύπτουν τα Κεφάλαια 2 έως και 8 του διδακτικού εγχειριδίου “Π.Ε. Πετράκης (2017) Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση: Γενικήκαι Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Quaestor, ISBN 978-960-99388-7-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68402669” του μαθήματος. Βεβαίως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εγχειρίδιο για να απαντήσετε τις ερωτήσεις που θα τεθούν.

Οι ερωτήσεις που αναλύθηκαν στα φροντιστήρια των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

 1. Ποια είναι η διαφορά της ανάλυσης επιπέδων από την ανάλυση ροών και γιατί είναι χρήσιμη;
 2. Γιατί ενώ δεχόμαστε ως επίκεντρο της προσοχής μία διευρυμένη ιδέα της ανθρώπινης προσωπικότητας δεν υιοθετούμε ένα περισσότερο σύνθετο δείκτη ανθρώπινης ευημερίας αλλά παραμένουμε στην κλασική αντίληψη του ΑΕΠ ως δείκτη μέτρησης της ευημερίας; ή Περιγράψτε το Παράδοξο του Easterlin.
 3. Πως επηρεάζει το παραγωγικό κενό μιας οικονομίας την άσκηση της οικονομικής πολιτικής;
 4. Ποιες είναι οι βασικές ερωτήσεις για την ανάπτυξη.
 5. Ποια η διαφορά μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικής ανάπτυξης;
 6. Σχολιάστε συνοπτικά τη διαδικασία της ανθρώπινης δράσης, τη σχέση της με τις ανθρώπινες ανάγκες, τη λήψη αποφάσεων, τα κίνητρα και τους σκοπούς.
 7. Ποιο κατά τη γνώμη σας σύστημα ενεργοποίησης της ανθρώπινης δράσης προσιδιάζει καλύτερα στις συνθήκες της σύγχρονης πραγματικότητας;
 8. Αναφερθείτε στη σημασία του ζητήματος της ταυτόχρονης εξέλιξης του θεσμικού και του πολιτισμικού υποβάθρου για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των οικονομιών.
 9. Αναφερθείτε στις διαστάσεις του πολιτισμικού υποβάθρου κατά τον Hofstede (1980, 1991, 2001) και τους House et al. (2004). Πως αυτές οι διαστάσεις θεωρείτε ότι ευνοούν την οικονομική μεγέθυνση;
 10. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της νεοκλασικής θεωρίας και των υποστηρικτών της οικονομίας ως ένα πολύπλοκο σύστημα; Ποια από τις δύο απόψεις θεωρείτε ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματικότητα και γιατί;
 11. Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το επίπεδο και την κατανομή της πολιτικής δύναμης; Πως κατά τη γνώμη σας διαφοροποιούνται οι παράγοντες αυτοί μεταξύ αναπτυσσομένων και ανεπτυγμένων οικονομιών;
 12. Γιατί κάποιες χώρες υιοθετούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ενώ άλλες όχι; Παρουσιάστε δύο διαφορετικά παραδείγματα χωρών. Θεωρείτε ότι σχετίζονται αυτοί οι λόγοι με το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης;
 13. Πως η έννοια της αβεβαιότητας επηρεάζει βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές. Αναφερθείτε σε παραδείγματα τα οποία θεωρείτε ότι ενίσχυσαν το κλίμα αβεβαιότητας σε διεθνές ή εγχώριο επίπεδο.
 14. Οι προσδοκίες διακρίνονται σε ορθολογικές και προσαρμοστικές. Ποιες οι κύριες διαφορές τους. Κατά την κρίση σας ποιας μορφής προσδοκίες αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματικότητα;
 15. Σχετικά με τον ορισμό και τα αίτια της επιχειρηματικής αποτυχίας στη βιβλιογραφία καταγράφονται διάφορες απόψεις. Πώς μπορεί να οριστεί η επιχειρηματική αποτυχία και ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που τη προκαλούν;
 16. Πως διακρίνεται η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας από την επιχειρηματικότητα ανάγκης και ποια η συσχέτιση της διάκρισης αυτής με  τα επίπεδα ανάπτυξης των χωρών (αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες); Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα περιγράφεται από τη κάθε κατηγορία;

Οι ερωτήσεις που θα τεθούν στην πρόοδο θα προέλθουν από τις παραπάνω ερωτήσεις των φροντιστηρίων.

Προσοχή: Οι παρουσιάσεις που έχουν αναρτηθεί για την κάθε διάλεξη είναι ανεπαρκείς για την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις. Η χρήση των παρουσιάσεων βοηθά στην παρουσίαση της ύλης των παραδόσεων.

Τέλος παρακαλούνται οι φοιτητές να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης 5 λεπτά νωρίτερα για να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις.