Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μαθήματα που έχοουν αλλάξει ονομασία: