Η αίτηση για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης/δικαίωμα δωρεάν σίτισης των Προπτυχιακών Φοιτητών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα my-studies.uoa.gr/sitisi. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των λογαριασμών της υπηρεσίας my-studies.uoa.gr. Όσοι δεν έχουν κωδικό μπορούν να τον αποκτήσουν μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικό μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Ο φοιτητής στη συνέχεια εκτυπώνει την αίτηση και την υποβάλλει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος.)

 • • Δύο φωτογραφίες του φοιτητή. Η μία θα προσκομισθεί κατά την υποβολή της αίτησης και η άλλη κατά την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης/δικαίωμα δωρεάν σίτισης.
 • • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.
 • • Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.
 • • Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής (όπου απαιτείται).
 • • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 2017.
 • • Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).
 • • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).
 • • Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).
 • • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).
 • • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).
 • • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).

 

Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής  προσκομίζουν δύο (2) φωτογραφίες.

 

Οι φοιτητές αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δύο (2) φωτογραφίες.

 

Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

 • • Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,
 • • Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,
 • • Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι παραμένει άγαμος και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

 


 

Σχετικά έντυπα