Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Αυτή τη στιγμή, όπως και εσείς έχετε πιθανώς ενημερωθεί για το ακόλουθο: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του τρίτου άρθρου της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 Υπουργικής
Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1699/Β’/05.05.2020 (επισυνάπτεται) “Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα

Αναμένουμε τα επόμενα βήματα και επίσημες γραπτές οδηγίες από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο του ΕΚΠΑ για το πως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη πράξη.

Κατανοούμε και συμμεριζόμαστε την αγωνίας σας για την πρακτική άσκηση.

Σας παρακαλούμε να κάνετε λίγο ακόμη υπομονή.

Θα ειδοποιηθείτε για ότι νεότερο.

Σας ευχαριστούμε θερμά!